§ 1 [Wstęp]

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług (dalej zwany „Regulaminem") określa zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony https://akademia.bookero.pl/ oraz https://akademiapopek.pl/ przez AKADEMIA Krzysztof Popek z siedzibą w Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Warszawska 1
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez AKADEMIA Krzysztof Popek, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 2 [Definicje]

1. Usługodawca / Szkoła jazdy: AKADEMIA Krzysztof Popek
2. Strona internetowa - serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://akademiapopek.pl/ lub https://akademia.bookero.pl/, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z Usług świadczonych przez Szkołę jazdy
3. Usługobiorca - oznacza osobę, która jest użytkownikiem Strony internetowej, w szczególności w celu korzystania z Usług;
4. Bezpieczny protokół SSL – elektroniczny system służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.
5. Usługi – usługi świadczone przez szkołę jazdy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej, wymienione w § 4 Regulaminu.


§ 3 [Postanowienia ogólne]

1. Usługobiorca może korzystać z usług, o których mowa w § 4 Regulaminu, dostępnych poprzez Stronę internetową, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w § 5 ust.1 Regulaminu.
2. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
3. Określa się następujący sposób porozumiewania z Usługodawcą: drogą elektroniczną na adres e-mail: popek@epoczta.pl lub pisemnie (pocztą) na adres: ul. Warszawska 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.


§ 4 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

1. Szkoła jazdy świadczy usługę szkolenia kierowców zgodnie z Ustawą o Kierujących pojazdami.
2. Korzystanie z Usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę oraz wprowadzenia danych użytkownika (w tym danych osobowych) niezbędnych do świadczenia danej Usługi.
3. Korzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty. Usługi, których świadczenie jest uzależnione od uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty oraz jej wysokość zostaną wskazane na Stronie internetowej 


§ 5 [Warunki techniczne korzystania z Usług]

1. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług świadczonych przez Szkołę jazdy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) zastosowania przeglądarki Chrome 106 lub nowszej z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java oraz zapewniających obsługę plików cookies,
2) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących,
3) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
4) Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768;
5) Połączenie ze Stroną internetową odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL.


§ 6 [Odpowiedzialność]

1. Niedozwolone jest korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług w sposób naruszający przepisy prawa, Regulamin bądź dobre obyczaje.
2. Zakazane jest dostarczanie, publikowanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, treści o charakterze marketingowych (spam), a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
3. Szkoła jazdy ma prawo do wstrzymania dostępu do Usług lub rozwiązania Umowy w przypadku Usługobiorcy, który:
a) wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
b) narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje;
4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, a także za szkody spowodowane takimi działaniami.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji za pośrednictwem Strony internetowej, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

 

§ 7 [Reklamacje]

1.Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Szkołę jazdy należy zgłaszać na adres e-mail: popek@epoczta.pl, telefonicznie: 505524265 lub pocztą na adres: AKADEMIA Krzysztof Popek ul. Warszawska 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój w ciągu 21 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
2. Tylko reklamacje złożone w języku polskim będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko Usługobiorcy,
b) adres zamieszkania i adres do korespondencji Usługobiorcy,
c) adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
d) przedmiot reklamacji,
e) dokładny opis reklamowanej usługi,
f) przyczynę reklamacji.
4. Reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane w ustępie 3, a także reklamacje zawierające niecenzuralne i obelżywe słownictwo, nie będą rozpatrywane.
5. Prawidłowo złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Szkołę jazdy w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.
7. W przypadku bieżących problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej oraz dostępnością Usług prosimy o kontakt pod adresem e-mail: popek@epoczta.pl lub telefonicznie: 505524265.


§ 8 [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Szkołę jazdy na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
2. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie https://akademiapopek.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.) oraz art. 7a, 10 i 17 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).  

 

Regulamin świadczenia usług

logo prawo jazdy

Dane firmy:

AKADEMIA Krzysztof Popek
ul. Warszawska 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-215-88-00 

Social Media

ikona Facebook
ikona Youtube
Pinterest
ikona Instagram

Nr konta bankowego:
 
80 1050 1605 1000 0092 6980 1057
ING Bank Śląski