§ 1 [Wstęp]

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług (dalej zwany „Regulaminem") określa zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony https://akademia.bookero.pl/ oraz https://akademiapopek.pl/ przez AKADEMIA Krzysztof Popek z siedzibą w Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Warszawska 1.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez AKADEMIA Krzysztof Popek, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2 [Definicje]

1. Usługodawca / Szkoła jazdy - AKADEMIA Krzysztof Popek.
2. Strona internetowa - serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://akademiapopek.pl/ lub https://akademia.bookero.pl/, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z Usług świadczonych przez Szkołę jazdy.
3. Usługobiorca - oznacza osobę, która jest użytkownikiem Strony internetowej, w szczególności w celu korzystania z Usług.
4. Bezpieczny protokół SSL – elektroniczny system służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.
5. Usługi – usługi świadczone przez szkołę jazdy za pośrednictwem Strony internetowej, wymienione w § 4 Regulaminu.
6. Szkolenie - usługa świadczona przez Ośrodek Szkolenia Kierowców zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami.
7. Uczestnik szkolenia / Kursant - osoba odbywająca szkolenie zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami.
8. Szkoła jazdy (OSK) - Ośrodek Szkolenia Kierowców prowadzący szkolenie zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami.
9. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) - indywidualny numer nadawany przez Starostwo Powiatowe niezbędny do rozpoczęcia szkolenia.
10. WORD - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

 

§ 3 [Postanowienia ogólne]

1. Usługobiorca może korzystać z usług, o których mowa w § 4 Regulaminu, dostępnych poprzez stronę internetową, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w § 5 ust.1 Regulaminu.
2. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
3. Określa się następujący sposób porozumiewania z Usługodawcą: drogą elektroniczną na adres e-mail: popek@epoczta.pl lub pisemnie (pocztą) na adres: ul. Warszawska 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4 [Usługi]

1. Szkoła jazdy świadczy usługę szkolenia kierowców zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami.
2. Korzystanie z usług, wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę oraz wprowadzenia danych użytkownika (w tym danych osobowych) niezbędnych do świadczenia danej usługi.
3. Korzystanie z niektórych usług może być uzależnione od uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty oraz niezbędnych dokumentów. Usługi, których świadczenie jest uzależnione od uiszczenia przez usługobiorcę opłaty zostały wymienione w § 14.
4. Usługodawca oświadcza, że w celu realizacji szkolenia przetwarza dane osobowe uczestnika szkolenia.

 

§ 5 [Warunki techniczne korzystania z usług]

1. Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Szkołę jazdy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarki Chrome 106 lub nowszej z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java oraz zapewniających obsługę plików cookies,
b) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących,
c) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
2. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768;
3. Połączenie ze Stroną internetową odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL.

 

§ 6 [Odpowiedzialność]

1. Niedozwolone jest korzystanie ze Strony internetowej oraz usług w sposób naruszający przepisy prawa, Regulamin bądź dobre obyczaje.
2. Zakazane jest dostarczanie, publikowanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, treści o charakterze marketingowych (spam), a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
3. Szkoła jazdy ma prawo do wstrzymania dostępu do usług lub rozwiązania Umowy w przypadku Usługobiorcy, który:
a) wykorzystuje usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
b) narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje;
4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, a także za szkody spowodowane takimi działaniami.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji za pośrednictwem Strony internetowej, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
6. W przypadku przystąpienia Kursanta do szkolenia po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie, kandydat na kierowcę automatycznie zostaje skreślony z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie, dodatkowo ośrodek informuje o zdarzeniu policję.
7. Brak zapłaty za szkolenie w ustalonym terminie upoważnia OSK do przerwania szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty.

 

§ 7 [Przebieg szkolenie]

1. Kurs prawa jazdy składa się z części teoretycznej, praktycznej oraz egzaminu wewnętrznego praktycznego.
2. Część praktyczna odbywa się dopiero po zakończeniu części teoretycznej oraz zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
3. Egzamin wewnętrzny praktyczny zostanie zorganizowany nie wcześniej niż po ukończeniu 30 godzin zajęć praktycznych, w tym minimum 50% zajęć z jednym instruktorem AKADEMII.
4. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego praktycznego kończy szkolenie podstawowe. OSK aktualizuje profil kierowcy (PKK) i kursant zapisuje się na egzamin państwowy.
5. OSK zastrzega sobie prawo do niezwrócenia nr PKK w systemie informatycznym (po zakończeniu szkolenia lub przy rezygnacji ze szkolenia), jeśli zobowiązania finansowe nie są uregulowane.6. Uczestnik szkolenia informuje OSK o terminie oraz wyniku egzaminu praktycznego w WORD.

 

§ 8 [Szkolenie teoretyczne]

1. Zapisując się na kurs prawa jazdy kandydat na kierowcę otrzymuje od ośrodka szkolenia kierowców (OSK) dostęp do: wykładów online, platformy do nauki zdalnej (e-learning) oraz testów online; na okres 3 miesięcy.
2. Po zajęciach teoretycznych online kursant zapisuje się na egzamin państwowy w WORD. Dopiero po jego zaliczeniu przystępuje do części praktycznej kursu.
3. Na uzyskanie wyniku pozytywnego z części teoretycznej w WORD kursant ma 6 miesięcy. 

 

§ 9 [Szkolenie praktyczne]

1. Najpóźniej 2 dni przed pierwszymi zajęciami praktycznymi (jazdami), Uczestnik Szkolenia jest obowiązany do dostarczenia nr PKK oraz PESELU do Ośrodka Szkolenia Kierowców. Do zajęć praktycznych może przystąpić jedynie osoba, której Profil Kandydata na Kierowcę umożliwia szkolenie zgodnie z ustawą, o której mowa w § 4 Regulaminu.
2. Numer PKK oraz PESEL, należy wysłać na numer telefonu 505 524 265. W przypadku niedostarczenia wspomnianych numerów w wyznaczonym terminie zajęcia praktyczne zostaną odwołane z winy uczestnika szkolenia, a zwrot pieniędzy lub dodatkowy termin nie przysługuje.
3. Uczestnik szkolenia jest obowiązany podczas szkolenia posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja).
4. Zajęcia praktyczne rozpoczynają i kończą się w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Warszawska 1 (biuro OSK).
5. Uczestnik szkolenia może bez konsekwencji odwołać zaplanowane zajęcia praktyczne z 2-dniowy wyprzedzeniem. Po przekroczeniu ustalonego terminu jazdy przepadają, chyba że szkoła jazdy znajdzie zastępstwo i w tym czasie przeprowadzi zajęcia z innym uczestnikiem.
6. Aby odwołać zajęcia należy:
a) wybrać opcję ANULUJ REZERWACJĘ, w e-mailu potwierdzającym rezerwację. Na podany e-mail zostanie wysłane potwierdzenie odwołania wybranych zajęć.
b) wysłać wiadomość SMS do OSK podając: imię, nazwisko, datę i godzinę rezerwacji, którą kursant chcę anulować na numer 505 524 265 (Krzysztof Popek).
7. Instruktor na zajęcia praktyczne oczekuje na kursanta 30 minut, chyba że kandydat poinformuje o spóźnieniu. Po tym czasie uznaje się zajęcia za odwołane.
8. Za zajęcia na których, uczestnik szkolenia się nie pojawił i nie zostały odwołane w wyznaczonym w regulaminie czasie, zwrot pieniędzy lub dodatkowy termin nie przysługuje.
9. Ośrodek szkolenia kierowców zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym czasie, bez dodatkowych konsekwencji, z zastrzeżeniem konieczności zrealizowania odwołanego szkolenia kursanta w najbliższym możliwym terminie.
10. Brak uczestnictwa w szkoleniu praktycznym przez okres dłuższy niż 90 dni równoznaczny jest z rezygnacją ze szkolenia.

 

§ 10 [Pozostałe szkolenia]

1. Ze względów higienicznych szkolenie na symulatorze odbywa się bez makijażu.
2. Ośrodek szkolenia kierowców podstawia pojazd na egzamin państwowy tylko i wyłącznie, jeśli termin egzaminu został ustalony w porozumieniu z OSK.
3. Opłata za szkolenie uzupełniające (np. dodatkowe jazdy) jest płatna „z góry”.

 

§ 11 [Przerwanie szkolenia]

1. Szkolenie uznaję się za przerwane z przyczyn leżących po stronie uczestnika szkolenia, w następujących sytuacjach:
a) brak opłaty w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
b) nieuzyskanie wyniku pozytywnego z części teoretycznej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
c) brak uczestnictwa w szkoleniu praktycznym przez okres 3 miesięcy;
d) uczestniczenie, bądź jego próba, w zajęciach praktycznych po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie;
e) na wniosek osoby szkolonej.
2. Przerwanie szkolenia z winy uczestnika szkolenia jest równoznaczne z naliczeniem stałej opłaty w wysokości 500 zł za każdy miesiąc trwania umowy na rzecz OSK. Uczestnik szkolenia ponosi także koszt materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzonych zajęć, zgodnie z cennikiem znajdującym się w § 14 regulaminu.  Koszt ten, nie może przekroczyć kosztu kursu prawa jazdy. Ewentualny zwrot środków następuje do 30 dni, po wskazaniu przez uczestnika kursu nr konta.
3. Wniosek o przerwanie szkolenia, należy dostarczyć do biura AKADEMII lub poprzez e-mail: popek@epoczta.pl.

 

§ 12 [Reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych Szkołę jazdy należy zgłaszać na adres e-mail: popek@epoczta.pl, telefonicznie: 505524265 lub pocztą na adres: AKADEMIA Krzysztof Popek ul. Warszawska 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, w ciągu 21 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
2. Tylko reklamacje złożone w języku polskim będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko Usługobiorcy,
b) adres zamieszkania i adres do korespondencji Usługobiorcy,
c) adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
d) przedmiot reklamacji,
e) dokładny opis reklamowanej usługi,
f) przyczynę reklamacji.
4. Reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane w ustępie 3, a także reklamacje zawierające niecenzuralne i obelżywe słownictwo, nie będą rozpatrywane.
5. Prawidłowo złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Szkołę jazdy w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.
7. W przypadku bieżących problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej oraz dostępnością usług prosimy o kontakt pod adresem e-mail: popek@epoczta.pl lub telefonicznie: 505524265.

 

§ 13 [Odstąpienie]

1. Uczestnik szkolenia, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od jej zawarcia. W takim przypadku zostanie on obciążony kosztami materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzonych zajęć zgodnie z cennikiem znajdującym się w § 14 regulaminu. 

 

§ 14 [Cennik usług]

1. Audyt umiejętności - 150 zł (90 minut).
2. Dodatkowe jazdy w dni robocze - 250 zł (2 godziny).
3. Dodatkowe jazdy w weekendy - 300 zł (2 godziny).
4. Wyjazd szkoleniowy do Krakowa lub Katowic - 350 zł (3 godziny).
5. Symulator - szkolenie wstępne - 150 zł (90 minut).
6. Egzamin wewnętrzny - 150 zł (90 minut).
7. Szkolenie w WORD - 100 zł (30 minut).
8. Wypożyczenie samochodu AKADEMII na egzamin państwowy - 250 zł (2 podejścia).
9. Teoria - zestaw: e-learning, wykłady online, aktualne testy - 100 zł (dostęp na 3 miesiące). 

 

§ 15 [Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Szkołę jazdy na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie https://akademiapopek.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.) oraz art. 7a, 10 i 17 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

Regulamin świadczenia usług

logo prawo jazdy

Dane firmy:

AKADEMIA Krzysztof Popek
ul. Warszawska 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-215-88-00 

Social Media

ikona Facebook
ikona Youtube
Pinterest
ikona Instagram

Kontakt:
 
tel: 505 524 265
e-mail: popek@epoczta.pl