§ 1 [Wstęp]

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług (dalej zwany „Regulaminem") określa zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony https://akademia.bookero.pl/ oraz https://akademiapopek.pl/ przez AKADEMIA Krzysztof Popek z siedzibą w Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Warszawska 1
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez AKADEMIA Krzysztof Popek, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 2 [Definicje]

1. Usługodawca / Szkoła jazdy: AKADEMIA Krzysztof Popek
2. Strona internetowa - serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://akademiapopek.pl/ lub https://akademia.bookero.pl/, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z Usług świadczonych przez Szkołę jazdy
3. Usługobiorca - oznacza osobę, która jest użytkownikiem Strony internetowej, w szczególności w celu korzystania z Usług;
4. Bezpieczny protokół SSL – elektroniczny system służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.
5. Usługi – usługi świadczone przez szkołę jazdy za pośrednictwem Strony internetowej, wymienione w § 4 Regulaminu.
6. Szkolenie - usługa świadczona przez Ośrodek Szkolenia Kierowców zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami. 
7. Uczestnik szkolenia / Kursant - osoba odbywająca szkolenie zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami. 
8. Szkoła jazdy (OSK) - Ośrodek Szkolenia Kierowców prowadzący szkolenie zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami. 
9. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) - indywidualny numer nadawany przez Starostwo Powiatowe niezbędny od rozpoczęcia szkolenia. 


§ 3 [Postanowienia ogólne]

1. Usługobiorca może korzystać z usług, o których mowa w § 4 Regulaminu, dostępnych poprzez Stronę internetową, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w § 5 ust.1 Regulaminu.
2. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
3. Określa się następujący sposób porozumiewania z Usługodawcą: drogą elektroniczną na adres e-mail: popek@epoczta.pl lub pisemnie (pocztą) na adres: ul. Warszawska 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.


§ 4 [Usługi]

1. Szkoła jazdy świadczy usługę szkolenia kierowców zgodnie z Ustawą o Kierujących pojazdami.
2. Korzystanie z Usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę oraz wprowadzenia danych użytkownika (w tym danych osobowych) niezbędnych do świadczenia danej Usługi.
3. Korzystanie z niektórych Usług może być uzależnione od uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty oraz niezbędnych dokumentów. Usługi, których świadczenie jest uzależnione od uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty oraz jej wysokość zostaną wskazane na Stronie internetowej.


§ 5 [Warunki techniczne korzystania z Usług]

1. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług świadczonych przez Szkołę jazdy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) zastosowania przeglądarki Chrome 106 lub nowszej z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java oraz zapewniających obsługę plików cookies,
2) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących,
3) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
4) Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768;
5) Połączenie ze Stroną internetową odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL.


§ 6 [Odpowiedzialność]

1. Niedozwolone jest korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług w sposób naruszający przepisy prawa, Regulamin bądź dobre obyczaje.
2. Zakazane jest dostarczanie, publikowanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, treści o charakterze marketingowych (spam), a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
3. Szkoła jazdy ma prawo do wstrzymania dostępu do Usług lub rozwiązania Umowy w przypadku Usługobiorcy, który:
a) wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
b) narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje;
4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, a także za szkody spowodowane takimi działaniami.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji za pośrednictwem Strony internetowej, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

 

§ 7 [Szkolenie]

1. Najpóźniej 2 dni przed pierwszymi zajęciami praktycznymi (jazdami), Uczestnik Szkolenia jest obowiązany do dostarczenia nr PKK oraz PESELU do Ośrodka Szkolenia Kierowców. Do zajęć praktycznych może przystąpić jedynie osoba, której Profil Kandydata na Kierowcę umożliwia szkolenie zgodnie z ustawą o której mowa w § 4 Regulaminu.
2. Numer PKK oraz PESEL, należy wysłać na numer telefonu  505 524 265. W przypadku niedostarczenia wspomnianych numerów w wyznaczonym terminie zwrot pieniędzy lub dodatkowy termin nie przysługuje. 
3. Uczestnik szkolenia jest obowiązany podczas szkolenia posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja).
4. Ze względów higienicznych szkolenie na symulatorze odbywa się bez makijażu.
5. Zajęcia praktyczne rozpoczynają i kończą się w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Warszawska 1 (biuro OSK).
6. Uczestnik szkolenia może bez konsekwencji odwołać zaplanowane zajęcia praktyczne z 2 dniowym wyprzedzeniem. Po przekroczeniu ustalonego terminu jazdy przepadają, chyba że Szkoła Jazdy znajdzie zastępstwo i w tym czasie przeprowadzi zajęcia z innym uczestnikiem.
7. Wszelkie zmiany w harmonogramie oraz odwołania jazd ośrodek szkolenia kierowców przyjmuje wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu:  505 524 265 (Krzysztof Popek).
8. Instruktor na zajęcia praktyczne oczekuje na kursanta 30 min, chyba że kandydat poinformuje o spóźnieniu. Po tym czasie uznaje się zajęcia za odwołane.
9. Za zajęcia na których, uczestnik szkolenia się nie pojawił i nie zostały odwołane w wyznaczonym w regulaminie czasie, zwrot pieniędzy lub dodatkowy termin nie przysługuje.
10. Ośrodek szkolenia kierowców zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym czasie, bez dodatkowych konsekwencji, z zastrzeżeniem konieczności zrealizowania odwołanego szkolenia kursanta w najbliższym możliwym terminie.
11.  Uczestnik szkolenia informuje OSK o terminie oraz wyniku egzaminu praktycznego w WORD.
12. Ośrodek szkolenia kierowców podstawia pojazd na egzamin państwowy tylko i wyłącznie, jeśli termin egzaminu został ustalony w porozumieniu z OSK.
13. Brak uczestnictwa w szkoleniu praktycznym przez okres dłuższy niż 90 dni równoznaczny jest z rezygnacją ze szkolenia.
14. W przypadku przystąpienia kursanta do szkolenia po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie, kandydat na kierowcę automatycznie zostaje skreślony z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie, dodatkowo ośrodek informuje o zdarzeniu policję.
15. Opłata za szkolenie uzupełniające (np. : dodatkowe jazdy) jest płatna „z góry”.
16. Brak zapłaty za szkolenie w ustalonym terminie upoważnia OSK do przerwania szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty.

 

§ 8 [Reklamacje]

1.Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Szkołę jazdy należy zgłaszać na adres e-mail: popek@epoczta.pl, telefonicznie: 505524265 lub pocztą na adres: AKADEMIA Krzysztof Popek ul. Warszawska 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój w ciągu 21 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
2. Tylko reklamacje złożone w języku polskim będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko Usługobiorcy,
b) adres zamieszkania i adres do korespondencji Usługobiorcy,
c) adres poczty elektronicznej Usługobiorcy,
d) przedmiot reklamacji,
e) dokładny opis reklamowanej usługi,
f) przyczynę reklamacji.
4. Reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane w ustępie 3, a także reklamacje zawierające niecenzuralne i obelżywe słownictwo, nie będą rozpatrywane.
5. Prawidłowo złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Szkołę jazdy w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.
7. W przypadku bieżących problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej oraz dostępnością Usług prosimy o kontakt pod adresem e-mail: popek@epoczta.pl lub telefonicznie: 505524265.


§ 9 [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Szkołę jazdy na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
2. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie https://akademiapopek.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.) oraz art. 7a, 10 i 17 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).  

 

Regulamin świadczenia usług

logo prawo jazdy

Dane firmy:

AKADEMIA Krzysztof Popek
ul. Warszawska 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-215-88-00 

Social Media

ikona Facebook
ikona Youtube
Pinterest
ikona Instagram

Kontakt:
 
tel: 505 524 265
e-mail: popek@epoczta.pl